Algemene Voorwaarden FAAS Circular Interiors B.V.

Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN FAAS CIRCULAR INTERIORS B.V.

1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter de volgende betekenis:

Circular Interiors: Circular Interiors B.V.
Offerte: Een geautomatiseerde offerte met  gespecificeerde meubel- of inrichtingsproducten die Circular Interiors aan Gebruiker in gebruik geeft. 
FaaS: De service 'Furniture as a service' waarbij Circular Interiors haar in eigendom toebehorende Producten tegen betaling van de Gebruiksvergoeding gedurende een tussen Partijen overeen te komen looptijd aan Gebruiker in gebruik geeft. Na afloop van de overeen te komen looptijd dienen de Producten door Gebruiker te worden teruggegeven aan Circular Interiors. 
Gebruiksvergoeding: De in het FaaS-contract overeengekomen maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de Producten.
Initiële contractuele looptijd: De door de Gebruiker ingeschatte looptijd van het gebruik van de Producten zoals opgenomen in het FaaS-contract, waarbij een minimale looptijd van 24 maanden geldt.
Gebruiker: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met Circular Interiors een FaaS-contract sluit.
FaaS-contract: De overeenkomst van FaaS op basis waarvan Circular Interiors haar in eigendom toebehorende Producten tegen betaling van de Gebruiksvergoeding gedurende een tussen Partijen overeen te komen looptijd aan Gebruiker in gebruik geeft.
Product: De in het FaaS-contract en/of Offerte gespecificeerde meubel- of inrichtingsproducten die Circular Interiors aan Gebruiker in gebruik geeft.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende FaaS-contracten tussen Circular Interiors en Gebruiker.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op het FaaS-contract zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Circular Interiors en Gebruiker al dan niet in een nieuw FaaS-contract zijn overeengekomen, behoudens het bepaalde in artikel 2.3. Eventuele afwijkende afspraken zijn niet automatisch ook van toepassing op ieder ander gesloten en/of te sluiten FaaS-contract.
2.3 Circular Interiors heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Circular Interiors is verplicht om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
2.4 Door Circular Interiors verstrekte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Tot het moment van het ondertekenen van het FaaS-contract kan Circular Interiors besluiten om af te zien van het aangaan van die overeenkomst, zonder dat zij in dat geval tot vergoeding van enig bedrag aan Gebruiker gehouden zijn.
2.5 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens met betrekking tot de Producten zijn slechts indicatief en niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een FaaS-contract, onverlet de verantwoordelijkheid van Gebruiker voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden.
2.6 De uitgebrachte aanbieding alsmede door Circular Interiors, dan wel door een door haar ingeschakelde derde, verstrekte ontwerpen, tekeningen, draaiboeken en presentaties blijven eigendom van Circular Interiors en dienen, indien geen FaaS-contract tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Circular Interiors geheel noch ten dele worden gebruikt en/of gekopieerd, dan wel op een andere wijze worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN

3.1 De Producten zijn bij aanvang en gedurende de 'FaaS' (zowel juridisch als fiscaal) eigendom van Circular Interiors. De Producten worden door Circular Interiors aan Gebruiker enkel in gebruik gegeven.
3.2 Circular Interiors is gerechtigd om op de Producten markeringen aan te brengen waaruit blijkt dat zij of een derde eigenaar is van de Producten. Gebruiker zal dergelijke markeringen goed leesbaar houden.
3.3 Gebruiker moet zich van iedere gedraging onthouden die een inbreuk kan maken op de (eigendoms) rechten van Circular. Gebruiker mag niet over de Producten beschikken of deze bezwaren met beperkte rechten. Dat betekent onder andere dat Gebruiker de Producten niet mag verkopen, verpanden, verhuren of anderszins in gebruik aan anderen afstaan.

4. MONTAGE EN GEBRUIK

4.1 Circular Interiors dan wel de door haar ingeschakelde derde verzorgt het transport, de installatie en de montage van de Producten bij Gebruiker op de aangegeven locatie in het FaaS-contract.
4.2 De installatie en-/of montagewerkzaamheden worden geacht plaats te kunnen vinden onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren. Indien de werkzaamheden (geheel of ten dele) moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, is Circular Interiors gerechtigd hiervoor een toeslag in rekening te brengen aan Gebruiker.
4.3 De in de Offerte opgegeven maten en gegevens dienen door Gebruiker in het werk te worden gecontroleerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van Gebruiker.
4.4 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt Gebruiker voor eigen rekening en risico:
a. dat de benodigde werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Circular Interiors behoren, zoals (elektriciens-), hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig voor de geplande leveringstermijn zijn verricht;
b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, dat de door derden of Gebruiker aan te leveren materialen aanwezig zijn in de buurt van de betreffende werklocatie, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. dat de aangevoerde Producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden en de Gebruiker dienen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet te verhinderen;
d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde Producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze Producten en gereedschappen. Als Gebruiker nalatig is in het nakomen van de hiervoor omschreven verplichtingen, is Circular Interiors gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de meerkosten die voor haar ontstaan, aan de Gebruiker in rekening te brengen.
4.5 Als er sprake is van het in gebruik geven van eerder gebruikte Producten (pre-used) dan zal dat worden opgenomen in het FaaS-contract. In dat geval zal bij plaatsing en montage door Circular Interiors en Gebruiker worden vastgelegd in welke staat de Producten zich op dat moment bevinden. Een dergelijke opname blijft achterwege in het geval er nieuwe Producten in gebruik worden gegeven, of de status van oplevering “zo goed als nieuw” is.
4.6 Het verplaatsen van de Producten mag uitsluitend plaatsvinden met toestemming van en door Circular Interiors of door haar aangewezen derden, tenzij daar in een voorkomende geval andere afspraken over worden gemaakt. Circular Interiors zal voor deze werkzaamheden een vergoeding in rekening brengen conform de door Circular Interiors in deze gevallen uitgebrachte offerte
4.7 Als Gebruiker gedurende de looptijd van een FaaS-contract verzoekt om de Producten op een andere locatie in Nederland te mogen gebruiken, dan zal Circular Interiors slechts medewerking weigeren indien redelijke belangen van Circular Interiors daardoor worden geschaad. Indien daartoe aanleiding bestaat mogen nadere voorwaarden worden verbonden aan medewerking.
4.8 De in gebruik te geven Producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als inrichting van een werkomgeving. Gebruiker draagt er zorg voor dat de Producten op die manier en overeenkomstig de functionaliteit daarvan worden gebruikt, dat er zorgvuldig met de Producten wordt omgegaan en dat zij de Producten in goede staat zal houden.
4.9 Aan Gebruiker worden digitaal gebruikershandleidingen ten aanzien van de Producten beschikbaar gesteld. Gebruiker zal deze gebruikershandleidingen eenvoudig voor de feitelijke gebruikers van de Producten toegankelijk maken en zal zorgvuldig gebruik stimuleren. Gebruiker draagt er zorg voor dat de Producten worden gebruikt overeenkomstig deze gebruikershandleidingen.
4.10 Gebruiker mag geen (definitieve) wijzigingen op of aan de Producten aanbrengen. Als wijzigingen op of aan de Producten wenselijk zijn zal Gebruiker daarover met Circular Interiors in overleg treden.

5. GEBRUIKSPERIODE EN AUTOMATISCHE VERLENGING DAARVAN

5.1 In het FaaS-contract is de Initiële contractuele looptijd opgenomen, waarbij een minimale initiële contractuele looptijd geldt van 24 maanden.
5.2 Na afloop van de initiële contractuele looptijd wordt de gebruiksperiode automatisch verlengd en zal de Gebruiksvergoeding zoals overeengekomen in de matrix calculatie welke onderdeel uitmaakt van het FaaS-contract voor de initiële contractuele looptijd worden betaald overeenkomstig artikel 7. Bij beëindiging van het FaaS-contract zal de werkelijke contractuele looptijd (“werkelijke looptijd”) worden bepaald en de overeenkomstige Gebruiksvergoeding volgens het rekenvoorbeeld in het FaaS-contract worden berekend. Ingeval van een teruggave van een gedeelte van de Gebruiksvergoeding zal Circular Interiors binnen vier (4) weken na retourname van de Producten een afrekening aan Gebruiker versturen.
5.3 Gebruiker is gerechtigd het FaaS-contract na 24 maanden en voor afloop van de Initiële contractuele looptijd schriftelijk met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand te beëindigen. In het geval dat de werkelijke looptijd korter is dan de Initiële contractuele looptijd zal Circular Interiors de overeenkomstige Gebruiksvergoeding volgens het rekenvoorbeeld in het FaaS-contract berekenen. De op basis van deze berekening nog te betalen Gebruiksvergoeding door Gebruiker aan Circular Interiors zal op basis van de automatische incasso zoals overeengekomen in artikel 7 worden voldaan.
5.4 Een gedeeltelijke beëindiging van het FaaS-contract is mogelijk met schriftelijk toestemming van Circular Interiors, Circular Interiors behoudt zich in dat geval het recht voor om een opslag in rekening te brengen als gevolg van afwijkende transport-, demontage- en uithuizingskosten.
5.5 In het FaaS-contract wordt een ingangs- dan wel afleveringsdatum van de Producten vermeld. Dat is de datum waarop de gebruiksperiode een aanvang neemt. Vanaf die datum is Gebruiker de op grond van het FaaS-contract te betalen vergoedingen verschuldigd aan Circular Interiors. Vanaf de aflevering komt het risico voor de producten volledig voor rekening van Gebruiker.
5.6 Circular Interiors spant zich in om de Producten vanaf de in artikel 5.5 bedoelde datum feitelijk in gebruik te geven aan Gebruiker. Het betreft geen fatale termijn. Als blijkt dat zich een omstandigheid voordoet waardoor de Producten eerst vanaf een latere datum kunnen worden afgeleverd bij Gebruiker en feitelijk in gebruik kunnen worden genomen door Gebruiker, dan zal Gebruiker daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden. In dat geval zal Gebruiker zo snel als mogelijk over een nieuwe afleveringsdatum worden geïnformeerd. De gebruiksperiode vangt in dit geval aan op de datum waarop de Producten daadwerkelijk bij Gebruiker kunnen worden afgeleverd.
5.7 Circular Interiors behoudt zich het recht voor om de Producten in gedeelten in gebruik te geven aan Gebruiker. Over de gevolgen daarvan voor de aflevering en de datum waarop het gebruiksrecht een aanvang neemt zal in een voorkomend geval in goed overleg een afspraak tussen Circular Interiors en de Gebruiker worden gemaakt. 
5.8 Als blijkt dat Gebruiker de Producten op de in artikel 5.5 bedoelde datum feitelijk niet afgeleverd kan krijgen door een omstandigheid aan haar zijde, zoals bijvoorbeeld een vertraging in de oplevering van een bedrijfsruimte, dan vangt de gebruiksperiode niettemin aan op de hiervoor bedoelde datum. Gebruiker informeert Circular Interiors zo spoedig mogelijk over een dergelijke vertraging en Gebruiker en Circular Interiors treden dan in overleg over een andere datum waarop aflevering van de producten zal plaatsvinden. Gebruiker vergoedt in dit geval aan Circular Interiors redelijke kosten voor (tijdelijke) opslag van de Producten.

6. AFGIFTE VAN PRODUCTEN BIJ EINDIGEN GEBRUIKSRECHT

6.1 Bij het eindigen van het gebruiksrecht c.q. de beëindiging van het FaaS-contract zal Gebruiker de Producten in de staat waarin deze aan haar in gebruik werden gegeven (normale gebruikssporen uitgezonderd) onverwijld transport gereed aan Circular Interiors ter beschikking te stellen. Indien Gebruiker te kennen geeft niet tot teruggave te willen overgaan of Circular Interiors op redelijke gronden mag aannemen dat Gebruiker daartoe niet zal overgaan, mag Circular Interiors zelf de plaats betreden waar de Producten zich bevinden en de Producten tot zich nemen. Kosten in dit kader gemaakt, komen niet voor rekening van Circular Interiors.
6.2 Gebruiker is gehouden de producten op een daartoe door Circular Interiors aan te geven plaats en tijdstip aan Circular Interiors terug te geven:
a. In dezelfde staat als waarin de Producten zich bevonden op de ingangsdatum van het gebruik van de Producten, zulks met uitzondering van normale slijtage of veroudering;
b. Inclusief de bij de Producten behorende onderhoudstaat (indien van toepassing);
c. En, op verzoek van Circular Interiors, met een verklaring dat (i) de producten zijn gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen en handleidingen behorende bij de producten;
d. De teruggave van de Producten zal in een rapport worden vastgelegd dat door een aangestelde van Circular Interiors en door Gebruiker ondertekend dient te worden. Ingeval van geschil over de technische en zichtbare toestand van de Producten wordt beroep gedaan op een erkende taxateur.
6.3 Als de Producten niet tijdig worden terug- c.q. afgegeven, is Gebruiker een vergoeding aan Circular Interiors verschuldigd die wordt berekend op basis van de Gebruiksvergoeding. Er zal minimaal het bedrag van één maandtermijn in rekening worden gebracht. Als de vertraging langer duurt, zullen steeds aanvullende maandtermijnen in rekening worden gebracht. Deze vergoeding is ook volledig verschuldigd als een gedeelte van de Producten wel is afgegeven. Circular Interiors heeft daarnaast het recht om schadevergoeding te vorderen.
6.4 Indien de Producten niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6.2 dan is Circular Interiors gerechtigd om eventuele herstel- en/of achterstallige onderhoudswerkzaamheden alsnog te laten verrichten op kosten van Gebruiker. In het geval dat herstel en/of achterstallig onderhoud van (een gedeelte van) de Producten onevenredige kosten met zich meebrengt, is Gebruiker verplicht de waardevermindering van de Producten zoals vastgesteld door de beëdigd deskundige te vergoeden aan Circular Interiors.

7. VERGOEDINGEN

7.1 Voor het gebruik van de Producten is Gebruiker een Gebruiksvergoeding verschuldigd aan Circular Interiors. Het bedrag van de maandelijks, steeds vooraf, per automatische incasso te betalen Gebruiksvergoeding wordt opgenomen in het desbetreffende FaaS-contract. De vergoeding die Gebruiker verschuldigd is als gevolg van een kortere werkelijke looptijd zoals bepaald in artikel 5.3 wordt tevens via automatische incasso voldaan.
7.2 Eventuele andere door Gebruiker verschuldigde kosten worden in ieder FaaS-contract opgenomen.
7.3 Alle door Gebruiker onder het FaaS-contract verschuldigde bedragen worden (aanvullend) vermeerderd met daarover verschuldigde belastingen en heffingen, zoals bijvoorbeeld omzetbelasting (BTW).
7.4 Gebruiker is niet bevoegd tot verrekening van door haar aan Circular Interiors verschuldigde bedragen met van (één van) haar te vorderen bedragen. Circular Interiors is altijd bevoegd tot verrekening van eventueel door haar aan Gebruiker verschuldigde bedragen met vorderingen van haarzelf.
7.5 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Gebruiker vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Voor de berekening daarvan wordt een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als Gebruiker niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is zij daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
7.6 Alle door Gebruiker onder een FaaS-contract maandelijks verschuldigde vergoedingen alsmede de vergoedingen die door Circular Interiors in rekening worden gebracht voor additionele services met betrekking tot de Producten worden in beginsel via één totaalfactuur gefactureerd aan Gebruiker door Circular Interiors.
7.7 Betalingen van Gebruiker strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt Gebruiker dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.8 Gebruiker is verplicht om op eerste verzoek van Circular Interiors direct en in de door hen gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van Gebruiker jegens Circular Interiors. Zolang Gebruiker hieraan niet voldoet is Circular Interiors gerechtigd alle verplichtingen op te schorten.

8. ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER EN SCHADE AAN PRODUCTEN

8.1 Gebruiker is voor eigen rekening jegens Circular Interiors verantwoordelijk voor het schoon houden van de producten en voor het normale preventieve onderhoud van de Producten.
8.2 Gebruiker is jegens Circular Interiors aansprakelijk voor alle schade aan en/of het geheel of gedeeltelijk door welke oorzaak dan ook teniet of verloren gaan van de Producten.
8.3 Gebruiker zal schade of gebreken aan de Producten onverwijld melden aan Circular Interiors. Na een melding zal beoordeeld worden of en op welke termijn herstel van de schade of het gebrek noodzakelijk is voor een gecontinueerd gebruik door Gebruiker en voor rekening en risico van welke partij herstel komt. Circular Interiors is bevoegd, maar niet verplicht, om een of meerdere Producten te vervangen.
8.4 De aansprakelijkheid van Gebruiker is niet beperkt tot de omvang van een uitkering onder enige door en/of namens haar gesloten schadeverzekering. In geval van aansprakelijkheid van Gebruiker moet de werkelijke schade van Circular Interiors worden vergoed.

9. VERZEKERING CIRCULAIR INTERIORS

9.1 Circular Interiors heeft een inboedelverzekering gesloten voor de Producten die Gebruiker op grond van een FaaS-contract in gebruik verkrijgt. De verzekering is conform de in het economisch verkeer geldende maatstaven – en dus in ieder geval een schadeverzekering met dekking voor schade en verlies van de Producten als gevolg van onder andere brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal. Circular Interiors kan op verzoek van Gebruiker een verzekeringscertificaat overleggen welke aantoont dat deze verzekering is afgesloten.
9.2 De in het FaaS-contract overeengekomen afleverlocatie zal als locatie op de polis van Circular Interiors worden aangetekend.
9.3 Op de verzekering zijn de (algemene) voorwaarden van verzekeraar van toepassing welke voorwaarden, op verzoek, aan Gebruiker zullen worden overhandigd.

10. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Behoudens grove schuld aan de zijde van Circular Interiors en/of door haar ingeschakelde derden en de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, is alle aansprakelijkheid van Circular Interiors, zoals voor (doch niet beperkt tot) bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
10.2 Eventuele schade van Gebruiker en derden, medewerkers van Gebruiker daaronder begrepen, als gevolg van de uitvoering van een FaaS-contract, daaronder begrepen door het feitelijk gebruiken van de Producten, komt nimmer voor rekening en risico van Circular Interiors. Gebruiker is zelfstandig aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden die hiermee verband houden en voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker of van onveilige situaties in haar werkomgeving. Gebruiker vrijwaart Circular Interiors voor dergelijke aanspraken.
10.3 Voor zover op enige grond niettemin aansprakelijkheid van Circular Interiors vastgesteld zou worden, dan is deze beperkt tot vergoeding van uitsluitend de schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de gedurende één kalenderjaar door Gebruiker op basis van het FaaS-contract verschuldigde vergoedingen en tot maximaal het bedrag dat onder een aansprakelijkheidsverzekering van Circular Interiors wordt uitgekeerd.

11. BEËINDIGING VAN FAAS-CONTRACTEN

11.1 Als zich een of meerdere van de hierna opgesomde situaties of daarmee vergelijkbare situaties voordoet, mag Circular Interiors ieder FaaS-contract met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling:
(i) Het tekort komen door Gebruiker in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of een FaaS-contract, zoals bijvoorbeeld het niet tijdig of niet voldoen aan enige betalingsverplichting;
(ii) Het aanvragen van (voorlopige) surseance van betaling door Gebruiker of een indiening van een verzoek tot faillietverklaring van Gebruiker (zowel door een schuldeiser of een daartoe strekkende eigen aangifte);
(iii) Het pogen te en/of daadwerkelijk treffen van een schuldenregeling of een akkoord met betrekking tot schulden van Gebruiker (zowel op initiatief van Gebruiker als andere belanghebbenden bij een dergelijke regeling);
(iv) Indien de “403” verklaring vervalt of wordt ingetrokken, zonder dat er een gelijkwaardige vervangende zekerheid wordt gesteld;
(v) Bij een wijziging van de (bedrijfs-)economische omstandigheden van Gebruiker, welke naar het redelijke oordeel van Circular Interiors zodanig is, dat redelijkerwijs getwijfeld kan worden aan de juiste nakoming van verplichtingen door Gebruiker;
11.2 In het geval er sprake is van een opzegging op grond van dit artikel 11.1 eindigt per direct het gebruiksrecht van de Producten van Gebruiker en dient Gebruiker de Producten per direct af te geven.
11.3 Gebruiker zal Circular Interiors onverwijld op de hoogte brengen als zich een van de omstandigheden voordoet als bedoeld in dit artikel 11.1.
11.4 Als een FaaS-contract op grond van artikel 11.1 wordt opgezegd, blijft Gebruiker alle bedragen van de al verschenen maandelijkse Gebruiksvergoedingen verschuldigd. Daarnaast is Gebruiker onmiddellijk opeisbaar verschuldigd het totaal van alle nog te verschijnen maandelijkse vergoedingen uit hoofde van het desbetreffende FaaS-contract. Daarnaast heeft Circular Interiors het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

12. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT) CIRCULAR INTERIORS EN/OF GEBRUIKER

12.1 In geval van overmacht heeft de betreffende partij bij het FaaS-contract het recht hetzij nakoming van verplichtingen jegens de andere partij op te schorten, hetzij het FaaS-contract zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de andere partij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de betreffende in overmacht verkerende partij bij het FaaS-contract.
12.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van Circular Interiors of Gebruiker liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van een FaaS-contract tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie Producten worden ontvangen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden FaaS en het FaaS-contract is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen aangaande aangelegenheden waarop deze Algemene Voorwaarden FaaS van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.